Xem tốt nhất ở trình duyệt Firefox, Chrome, IE 10

|co bac bip |co bac bip

Duy tu sữa chữa

Hoạt động nạo vét cống rãnh, hố ga trên các tuyến đường thuộc địa bàn Thành phố Hội An cũng là hoạt động được Công ty duy trì thường xuyên. Hoạt động dặm vá ổ gà trên các tuyến đường cũng được Công ty thực hiện khi cần thiết. Ngoài ra, Công ty còn thực hiện các công tác sửa chữa đột xuất khác theo yêu cầu của Thành phố.

Xem 7156 lần